PDF instellingen

Download gratis onze

instellingen vvprint om een goede pdf op te stellen volgens onze specificaties

instellingen vvprint

Flip ad Flip ad

Algemene verkoopsvoorwaarden


Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen, bestellingen, facturen,… Door het accepteren van een aanbod of het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen door VVPrint voor akkoord ondertekend. De klant erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden. 

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informatie vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en zijn slechts geldig voor een bepaalde duur. Indien er geen duur wordt vermeld in een offerte is deze 30 kalenderdagen geldig. Elke verstrekte order bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de order. 

De prijzen worden berekend aan de dagprijzen op de dag van de opmaak van de offerte, behoudens andersluidend uitdrukkelijk en afwijkend beding. Bij het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper dat wij gerechtigd zijn de overeengekomen prijs te verhogen indien de prijzen van materialen, lonen, sociale lasten en dergelijke meer een verhoging ondergingen sinds de datum van de overeenkomst. Dergelijke prijsverhoging zal aan de klant schriftelijk worden meegedeeld en is voor hem bindend.

VVPrint behoudt zich het recht voor het printproces te kiezen zodat wij de juiste prijzen kunnen garanderen aan onze klanten.

Alle goederen die verkocht worden door VVPrint zijn uit voorraad leverbaar. De klant betaalt de heffing en de transportkosten naar de plaats van de levering door hem gekozen. De grondstof is voor ons type-erkende opslagplaatsen voor het laden van de vervoerder. Met ingang van dit ogenblik, is de klant verantwoordelijk voor de goederen. Elk verlies of schade is dan ook voor de klant. 

Al de door ons verkochte goederen worden afgeleverd in onze magazijnen en de klant zorgt en betaalt voor het transport naar de door hem gekozen plaats. De aanvaarding der goederen gebeurt in onze magazijnen vóór belading van het transportmiddel en vanaf dan gaat het risico over op de klant. Verlies of beschadiging is vanaf dan voor zijn rekening. 

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van het contract of order.

Tot aan de volledige betaling en afwikkeling van alle verplichtingen uit de overeenkomst blijven de goederen onze eigendom. Zonder ons medeweten is de koper vóór de betaling niet bevoegd de goederen aan derden over te dragen.

VVPrint blijft te allen tijde eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten op alle software en grafische ontwerpen. De klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs en andere rechten betreffende de informatie, logo’s en afbeeldingen die hij in zijn ontwerp laat opnemen en waarborgt dat VVPrint nooit op enige wijze kan worden aangesproken hiervoor.

Mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen aan grafische ontwerpen zullen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever. Het overmaken van een gedagtekende en ondertekende ‘goed voor druk’ of een orderbevestiging via e-mail ontslaat VVPrint van alle verantwoordelijkheid uit hoofde van tijdens of na het drukken vast gestelde fouten of weglatingen.

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft VVPrint het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

In geval van aantoonbare fout van VVPrint beperkt onze waarborg zich tot vervanging van de geleverde goederen of diensten of indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs. VVPrint kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade van om het even welke aard, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zou zijn van een aan VVPrint of een van haar aangestelden, toe te schrijven fout of nalatigheid in de uitvoering van de verstrekte goederen of diensten.

Indien niet terstond na de levering in onze magazijnen wordt geprotesteerd zijn de gegevens op de afleveringsbonnen, vrachtbonnen,... als juist erkend. Alle overige klachten moeten om aanvaard te zijn uiterlijk binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst der goederen of diensten per aangetekend schrijven worden ingediend. Bemerkingen geven de koper niet het recht om de betaling op te schorten.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elke factuur is netto, contant betaalbaar te Antwerpen, tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen.

Bij wanbetaling op de vervaldatum wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 50 euro en met een rente van 1,25% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald. Bij elke herhaalnota worden 12,50 euro administratiekosten in rekening gebracht. VVPrint zal bij wanbetaling tevens gerechtigd zijn, zonder ingebrekestelling, alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en / of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van VVPrint nakoming en / of schadevergoeding van de klant te vorderen. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag het geheel van schulden opvorderbaar worden.

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door VVPrint worden afgeweken.


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Prijzen zijn ex. Btw

Winkelmand Afrekenen

Aanbiedingen

Er zijn op dit moment geen aanbiedingen

Contacteer ons

Een deskundige
tot uw beschikking 24/24

Tel.02-377 85 45

Neem contact op
met onze adviseur.

PayPal